به وب لاگ کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت خوش آمدید.


دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت

عنوان : بررسي ارتباط تفکر انتقادي و تصميم گيري باليني دانشجويان سال آخر پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1386

استاد راهنما : سرکار خانم عزت پارياد

اساتيد مشاور: کلثوم فداکار، زهرا عطرکار روشن، شهلا اسيري

پژوهش و نگارش : نازيلا جوادي

 

 

چکيده

مقدمه : تفکر انتقادي، معرف توانايي شناختي است و توانايي هاي شناختي پرستار، به خصوص توانايي وي براي پردازش اطلاعات و تصميم گيري ، از اجزائ کليدي عملکرد پرستار با توجه به حوزه ی  مورد نظر مي باشد.با اين وجود، عليرغم گذشت سه دهه از تحقيقات وسيع، مطالعات موجود در زمينه ارتباط تفکر انتقادي و تصميم گيري باليني، نتايج مشابهي را نشان نمي دهد.

هدف: هدف از انجام اين پژوهش، تعيين ارتباط تفکر انتقادي و تصميم گيري باليني دانشجويان سال آخر پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1386 مي باشد.  

مواد و روشها : در اين مطالعه توصيفي همبستگي، 50 نفر از دانشجويان دوره روزانه ترم آخر کارشناسي پيوسته پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و واحد شرق گيلان که واحد کارورزي عرصه را مي گذراندند، به روش سرشماري شرکت کردند. با استفاده از پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافيک و سوالات آزمون تفکر انتقاذي کاليفرنيا و همچنين به روش کيوسورت و با استفاده از کارت هاي تصميم گيري باليني، اطلاعات تحقيق جمع آوري گرديد.سپس با استفاده از نرم افزار ( )    تحت  و با کمک آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از آزمونهاي کاي دو وفيشر، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج : نتايج نشان داد که اکثريت واحدهاي پژوهش، داراي معدل در محدوده 17-14 (62%) با ميانگين 91/15 و انحراف معيار 48/1، داراي سابقه کار دانشجويي (64 %)، عدم برخورد با بيمار تحت جراحي بيلروت  در خانواده(90 %) و داراي سابقه برخورد با بيماري در طي کارآموزي (52 %) مي باشند. اکثريت (86 %) داراي تفکر انتقادي ضعيف بوده و ميانگين نمره تفکر انتقادي آنها 25/3 ± 86/11 است. آزمون کاي دو، ارتباط معني دار (001/0=) آماري بين نمره تصميم گيري باليني و سابقه کار دانشجويي، ميانگين معدل ترم هاي گذشته و سابقه برخورد با بيمار تحت جراحي بيلروت در خانواده ارتباط معني دار آماري بدست نيامد . آزمون فيشر نيز، ارتباط معني دار آماري بين نمره تفکر انتقادي و تصميم گيري باليني نشان نداد.

نتيجه گيري : با عنايت به پايين بودن نمره تفکر انتقادي واحدهاي پژوهش و ارتباط تصميم گيري باليني با سابقه برخورد با بيماري در طي کارآموزي، لزوم به کارگيري روش هاي نوين آموزش نظري و باليني جهت ارتقاء مهارت تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري و فراهم آوردن فرصتهاي باليني بيشتر براي دانشجويان پرستاري، توسط دست اندرکاران آموزشي احساس مي شود. شايد دليل عدم ارتباط بين نمره تفکر انتقادي و تصميم گيري، حجم کم نمونه و استاندارد نبودن ابزار تصميم گيري باشد.

کليدواژه ها: آموزش پرستاري/دانشجويان پرستاري/تصميم گيري/تفکر

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۳/۲۷ساعت 11:29  توسط رامین صولتی ماسوله - شراره خدمتکار  |